การอนุรักษ์ป่าไม้

  1. ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกทำลายป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเพาะปลูก หรือการลักลอบตัดไม้เพื่อนำไม้ไปใช้ประโยชน์นั้น มีส่วนทำให้ปริมาณป่าไม้ลดลงจำนวนมาก และการบุกรุกทำลายป่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนรวม ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมายและการไม่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า จึงเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้อีกวิธีหนึ่ง
  2. การเลือกตัดต้นไม้ การตัดไม้ทั้งในป่าที่ได้รับสัมปทานหรือไม่ก็ตาม ถ้าหากมีการเลือกตัดต้นไม้โดยคำนึงถึงการให้สภาพป่ายังคงอยู่ หรือทำลายระบบนิเวศของป่าไม้ให้น้อยที่สุด จะทำให้ป่าสามารถดำรงสภาพอยู่ได้
  3. การป้องกันไฟป่า ในแต่ละปีป่าไม้ถูกทำลายทั้งโดยธรรมชาติและการจุดไฟเผาเพื่อทำการเกษตรกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูแล้งทำให้ต้นไม้ทุกชนิดถูกทำลายและสัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัย การร่วมมือป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้เกิดไฟป่า จะเป็นผลดีที่จะทำให้ต้นไม้ในป่าได้เจริญเติบโตเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์
  4. การปลูกป่า การปลูกป่าและการดูแลป่าไม้เพื่อให้ฟื้นสภาพป่าขึ้นมาใหม่นั้นจะเป็นการช่วยเร่งรัดให้มีป่าไม้เกิดขึ้นทันกับความต้องการได้ และในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการปลูกป่าอยู่ทั่วไป

75281.jpg
ภาพนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้.jpg